آبشارhtml

انواع ویژگی شرح تگ
    تگ های عنوان <H1> و <H2> و ....<H6>
    شروع پاراگراف جدید <P>
    خط جدید <BR>
    پررنگ کردن متن <B>
    مورب کردن متن <I>

(حروف بزرگ)A

(حروف کوچک)a

(حروف یونانی بزرگ)I

(حروف یونانی کوچک)i

اعداد

نوع داده لیستهای مرتب <OL>
  نوع داده

لیستهای نامرتب

(دایره توپر، حلقه، مربع)

<UL>
    آیتم لیست <LI>