اندازه قلم در CSS

روش های بسیاری برای تغییر اندازه قلم در css وجود دارد. می توانید از ویژگی font-size برای تغییر اندازه قلم استفاده نمایید. مقدار این ویژگی، کمی دقت برانگیز است. به مقادیر زیر برای ویژگی font-size  توجه داشته باشید:

 

font-size: 200%;
font-size: 32px;
font-size: 2em;
font-size: xx-large;

تمام مقادیر بالا با هم یکسان هستند. می توانید آن ها را در کد خود بیازمایید. Css مشخص شده در تصویر زیر را به کد های خود اضافه کنید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییرات را ذخیره کنید و صفحه مرورگر را به روزرسانی نمایید. می بایست تغییر اندازه پاراگراف را مشاهده نمایید. حال سایر اندازه ها را امتحان نمایید: 200%, 32px, and 2em مشاهده خواهید کرد که تمام آنها یک اندازه خواهند بود.

اینکه از کدام فرمت استفاده کنید، بستگی به خودتان دارد. بهتر است که اندازه قلم Body را با %100 تنظیم کرده و اندازه سایر عناصر را با em یا px تنظیم نمایید. به صورت زیر:

 

 

 

 

 

 

تنضیمات فوق به این معنی است که تمام متن داخل تگ Body،  به اندازه سایز پیش فرض مرورگر که برابر با px16 می باشد، تنظیم شوند. Px16 برابر با 1em می باشد. در مثال فوق اندازه تگ p، یک و نیم برابر اندازه پیش فرض خواهد بود و اندازه قلم در کلاس change font، دو برابر مقدار پیش فرض خواهد بود.

-اندازه های دیگری استفاده می شوند، ولی عبارتند از:

xx-small
x-small
small
medium
large
x-large
xx-large
smaller
larger

اندازه های فوق را امتحان کنید و نتیجه را مشاهده نمایید. در درس بعدی سایر تنظیمات قلم را فرا می گیرید.