تعاریف اولیه نرم افزار

  • امکان تعریف پنل کاربری مجزا برای هر کاربر
  • تعریف کاربران به تعداد نامحدود و تعیین سطوح دسترسی به منو ها
  • تعریف ساختمان ،واحد ، مشخصات هر واحد و تعیین کاربری آنها
  • تعریف ساکنین واحدها ،اعم از مالکین و مستاجرین و پیوست قرارداد هر واحد
  • نگهداری سوابق ساکنین پس از تخلیه واحد