تعیین هزینه ها و درآمد ها

  • تعریف انواع هزینه و مشخص کردن هزینه های دوره ای
  • تعریف انواع درآمد
  • مشخص کردن نوع تقسیم هزینه ها و درآمد ها:
  • به نسبت مساحت واحدها
  • به نسبت تعداد نفرات
  • به صورت مساوی بین واحد ها
  • به میزان مصرف هر واحد
  • تعریف  دوره در بازه های زمانی دلخواه ،هفتگی ،ماهانه ،سالانه
  • ارسال مستندات هزینه ها و درآمدها (اسکن فاکتور ،فیش حقوقی...)