تنظیمات قلم در css

تنظیمات قلم مانند نوع قلم، اندازه قلم، رنگ قلم و... در صفحات استایل دهی تعیین می شوند. برای تغییر نوع قلم، از ویژگی font-family استفاده می کنیم.

مثال:

<FONT face="Arial, Helvetica, san-serif">Some text here</FONT>

علت اینکه برای نوع قلم، چندین مقدار تنظیم می شود اینست که ممکن است بازدید کننده سایت، فونت اول را بر روی سیستم خود نداشته باشد، در این حالت فونت دوم اعمال می شود و به همین ترتیب فونت سوم. (شما می توانید به تعداد دلخواه نوع قلم تعیین نمایید).

چنانچه تنها یک نوع قلم مورد علاقه تان را انتخاب نمایید و بازدید کننده آن فونت را در سیستم خود نداشته باشد، فونت پیش فرض نمایش داده می شود که برای فونت های فارسی  معمولا Tahoma و برای فونت های انگلیسی، Time New Roman می باشد.