سامانه

 • امکان حذف دوره ای واحدها در یک دوره مشخص
 • امکان پرداخت آنلاین صورتحساب توسط واحدها
 • امکان ارسال پیام خصوصی و عمومی توسط مدیر ساختمان به واحدها
 • جستجو درکلیه صفحات با امکان فیلتر اطلاعات
 • تهیه پرینت از صورتحساب توسط واحدها
 • محاسبه جریمه برای پرداخت ها ی معوقه
 • محاسبه شارژ برای واهد ها ی خالی  
 • صدور صورتحساب دوره برای واحدها
 • وجود راهنما در بخش های مختلف نرم افزار
 • نشان دادن واحدها ی بدهکار
 • نشان دادن قرارداد اجاره های نزدیک به اتما م