صدور صورتحساب

  • تعریف صورتحساب دوره بر اساس هزینه ها و درآمد ها ی تعریف شده
  • محاسبه خودکار صورتحساب هر واحد بر اساس انواع تقسیم بدهی و درآمد
  • توزیع درآمد میان واحدها و کسر از میزان بدهی آنها
  • محاسبه صورتحساب بر اساس تعداد روز های استفاده هر واحد
  • امکان تخصیص ضریب پرداخت شارژبرای هر واحد