لیستها

لیست در html

می توانیم به کمک html یک لیست سر خط  دار در صفحه ایجاد نماییم. دو نوع لیست وجود دارد: لیستهای مرتب و لیستهای نا مرتب

(ordered lists and unordered list)

لیست مرتب لیستی است که از اعداد، حروف، اعداد یونانی و یا ترکیبی از آنها استفاده می کند. به صورت زیر:

                        

   لیستهای نامرتب از بالت استفاده می کنند، به صورت زیر:

                            

برای ایجاد یک لیست با اعداد یا حروف، از تگ زیر استفاده می شود:

<OL>     </OL>

OL به معنی لیست مرتب می باشد. اما تگهای فوق به تنهایی لیست ایجاد نمی کنند و می بایست تگ دیگری به نام تگ Li داخل آن قرار بگیرد. به این معنا که برای آیتم لیست یک تگ Li وجود دارد. بنابراین برای لیستی که سه آیتم دارد، کد زیر را خواهیم داشت:

          

برای ایجاد لیست سر خط دار، از تگ UL استفاده می شود. UL به معنای لیست نامرتب می باشد. تگ UL دقیقا مشابه تگ OL استفاده می شود. خط عنوان تگ تغییر می کند.

برای هر دو نوع لیست مرتب و نامرتب، می توان نوع سر خط دار که بالت باشد یا حروف تعیین کرد. انواع سر خط ها به صورت زیر می باشند:

           

نوع سر خط دار به صورت زیر می توان مشخص کرد:

           

 همچنین می توان شروع لیست را مشخص نمود:

                     

بنابراین لیست فوق یک لیست با حروف بزرگ است که از حرف هفتم که حرف G می باشد آغاز می شود.

برای سر خط های بالت دار در لیست های نا مرتب هم سه حالت وجود دارد:

دایره تو پر، حلقه و مربع که به صورت زیر استفاده می شوند:

         

سر خط پیش فرض، دایره تو پر است. بنابراین اگر می خواهید سر خط دایره تو پر داشته باشید، می توانید از ویژگی نوع سر خط چشم پوشی کنید.

      

نتیجه در مرورگر به صورت زیر خواهد بود:

انواع مختلف لیست را در کدهای html خود تمرین کنید و فرم های مختلف را به کد اضافه کنید. بعد از آن متوجه خواهید شد که لیستها چگونه کار می کنند.

در قسمت بعدی، صفحات استایل دهی آبشاری را معرفی خواهیم کرد.