مرجع: قلم در CSS

نام ویژگی مقادیر نمونه سایر مقادیر
Text-align center Right و left
Font-Family Arial و Helvetica Sans-Serif
Font-Size 16px

|em | درصد و |xx-large

x-smallو small

و...

Font-Style italic Normal و oblique
Font-weight bold

Bolder | Lighter |

عددی ما بین 100 تا 900

Color Red نام رنگ و مقدار هگزا دسیمال و مقدار RGB