مشاوره جهت ایجاد و بهبود موارد امنیتی و حفاظت از اطلاعات

در دنیای واقعی تامین امنیت  هر مکان از جمله فروشگاه ها در اولویت است و همواره هزینه قابل توجهی صرف آن میشود. نزد متخصصین یاس کیش امنیت یک سیستم فروشگاهی ابعاد ویژه ای دارد و ارائه راه کارهای نوین جهت حفظ امنیت همواره به عنوان یک نگاه ویژه مطرح بوده است.