پررنگ و مورب

تگهای i ما بین تگهای B استفاده شده اند و می توان ترتیب آنها را بر عکس نمود و ابتدا تگ i را قرار داد:

<i><B>  the text goes here </B></i>

دقت کنید که روش زیر صحیح نمی باشد:

<i><B> the thext goes here </i></B>

در فرمت فوق، تگها اشتباهی جاگذاری شده اند. تگهای داخلی می بایست هر دو تگ <B> </B> و تگهای خارجی می بایست هر دو تگ <i></i> باشند.

تگهای فوق را در کدهای قبلی امتحان می کنیم:

       

تغییرات را ذخیره و نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید:

             

همچنین می توانید از تگ زیر خط (underline) هم استفاده نمایید:

<U> the text goes here... </U>

می توان سه تگ فوق را به صورت تودرتو استفاده کرد:

<U><B><i> teh text goes here...</i></B></U>

کدهای تودرتوی فوق ممکن است کمی گیج کننده باشد، راه حل بهتر و جدیدتر استفاده از ابزاری به نام صفحات استایل دهی آبشاری (cascaoling stylesheet) استفاده شود.

استفاده از استایل ها، امکان تعیین فرمت تمام متن های html را در قسمت head یا بهتر از آن، در یک فایل خارجی فراهم کند.

در دروس بعدی نحوه استفاده از صفحات استایل دهی را فرا می گیریم. در درس بعدی نگاهی به لیستها در html خواهیم انداخت.