گزارش گیری

  • امکان گزارشگیری براساس  معیارهای متفاوت و با خروجی Excel ,PDF
  • گزارش هزینه ها  و درآمد ها
  • گزارش تراز کلی ساختمان
  • گزارش واحد ها و وضعیت بدهی آنها