پروژه های نرم افزاری انجام شده

* موضوع: ثبت و رسیدگی به شکایات , انتقادات و پیشنهادات
* کارفرما: سازمان منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس
* سال اجرا: 1399

ادامه

* موضوع: پورتال اطلاع رسانی جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی ,هنری و اجتماعی با قابلیت ثبت نام و شرکت در رویدادها توسط متقاضیان
* کارفرما: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس
* سال اجرا: 1398

ادامه

* موضوع: محاسبه عوارض سالیانه خودرو و پرداخت آنلاین
* کارفرما: شرکت عمران ,آب و خدمات سازمان منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس
* سال اجرا: 1399

ادامه

* موضوع: ارزیابی و رتبه بندی شرکت های مشاور در تخصص های مختلف
* کارفرما: معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس
* سال اجرا: 1399

ادامه

* موضوع: مدیریت پروژه های شرکت سرمایه گذاری و توسعه
* کارفرما: شرکت رهپویان کرج کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس
* سال اجرا: 1396

ادامه

* موضوع: مشاهده و دریافت فیش های حقوق پرسنل
* کارفرما: شرکت تعاونی منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس
* سال اجرا: 1398

ادامه

* موضوع: سیستم بایگانی و ثبت رویدادهای مرتبط با اتباع خارجی
* کارفرما: سازمان منطق آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس
* سال اجرا: 1397

ادامه

* موضوع: صدور صورتحساب شارژ، آب و فاضلاب و سایر هزینه های ساختمان
* کارفرما: مجتمع مسکونی خورشید کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس
* سال اجرا: 1397

ادامه

* موضوع: بانک اطلاعاتی امور ایثارگران و جانبازان
* کارفرما: سازمان منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس
* سال اجرا: 1398

ادامه

* موضوع: صدور صورتحساب فاضلاب مشترکین
* کارفرما: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس
* سال اجرا: 1397

ادامه

* موضوع: ثبت بازدیدهای دوره ای و تخلفات واحدهای خدماتی، اداری، تجاری، مسکونی منطقه آزاد کیش
* کارفرما: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس
* سال اجرا: 1398

ادامه

* موضوع: محاسبه و صدور صورتحساب انشعاب فاضلاب
* کارفرما: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس
* سال اجرا: 1396

ادامه

* موضوع: مشاهده و دریافت فیش های حقوقی پرسنل
* کارفرما: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس
* سال اجرا: 1398

ادامه